قطعات لاستیکی هوو

قطعات لاستیکی هوو howo trucks

کد H1121 - دسته موتور عقب هوو

کد: H1121

دسته موتور عقب هوو

 کد: H1122  دسته موتور جلو هوو (آهن دار)

کد: H1122

دسته موتور جلو هوو (آهن دار)

کد: H1123  بوش پایه اتاق هوو

کد: H1123

بوش پایه اتاق هوو

کد: H1124  بوش قرقره ای هوو (لاستیکی)

کد: H1124

بوش قرقره ای هوو (لاستیکی)

کد: H1125  پایه رادیاتور هوو

کد: H1125

پایه رادیاتور هوو

کد: H1126  دستک مندل هوو بزرگ

کد: H1126

دستک مندل هوو بزرگ

کد: H1127  دستک مندل هوو کوچک

کد: H1127

دستک مندل هوو کوچک

کد: H1128  ضربگیر کله قندی اتاق هوو

کد: H1128

ضربگیر کله قندی اتاق هوو

کد: H1129  لاستیک کمک هوو

کد: H1129

لاستیک کمک هوو

کد: H1130  لاستیک کمک هوو قرقره ای

کد: H1130

لاستیک کمک هوو قرقره ای

 

 

قطعات لاستیکی هوو

 

قطعات لاستیکی هوو howo trucks